WLTS China 2018_v2_ADMAT 72.jpg

Departure Songs in China 2018!

21/3 – Little Bar Space, Chengdu
22/3 – Nuts, Chongqing
23/3 – Yugong Yishan, Beijing
24/3 – Mao Livehouse, Hangzhou
25/3 – Mao Livehouse, Shanghai
27/3 – Ola Space, Nanjing
28/3 – Vox Livehouse, Wuhan
30/3 – T-Union, Guangzhou
31/3 – B10 Live, Shenzhen
01/4 – TTN, Hong Kong